Η προσέγγιση του e-graze

H κτηνοτροφία προσφέρεται ως διέξοδος της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας ωστόσο, η απόδοση της στην Ελλάδα υπολείπεται ακόμα σημαντικά εκείνης των προηγμένων ζωοτεχνικά χωρών, αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος διατροφής ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Επιπρόσθετα, η εντεινόμενη ζήτηση για προϊόντα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα συστήματα εκτροφής (εκτατική εκτροφή) είναι ελλειματική στη χώρα μας συγκριτικά με την Ευρώπη.

Ο μικρός βαθμός υιοθέτησης, έως τώρα, της εκτατικής κτηνοτροφίας οφείλεται κυρίως στην πλημμελή αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών λόγω έλλειψης πλήρους χαρτογράφησης, οριοθέτησης και αξιολόγησής τους, το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη ενός συστήματος εκτροφής που θα αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση στους Ελληνικούς βοσκότοπους και θα προσδίδει προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. Η ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων μπορεί να μειώσει τις δαπάνες των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, βοηθήσει στην περαιτέρω αξιοποίηση των ορεινών-ημιορεινών-μειονεκτικών περιοχών, καθώς και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους κτηνοτρόφους. Οι πραγματικές βοσκήσιμες γαίες που εκτιμώνται σε 25εκ. στρέμματα της ελληνικής επικράτειας, αποτελούν πέρα από πηγή οικονομικής ζωοτροφής και ένα σημαντικό χερσαίο φυσικό πόρο για τη χώρα του οποίου η ποικιλομορφία προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων. Η δυναμική των εκτατικών εκτροφών ζώων θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσια αν υποστηριχθεί από ένα σύστημα ποιοτικής κατάταξης των σφάγιων που θα αξιολογεί την ποιότητα του κρέατος με βάση χαρακτηριστικά που πιστοποιούν τη μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητα του συστήματος εκτροφής, αναδεικνύοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση στα Ελληνικά βοσκοτόπια.

Το e-graze ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες από τα πεδία της τηλεπισκόπησης, της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων για την ανάπτυξη  υπηρεσιών που στοχεύουν σε ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, σε ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας του κλάδου. Το έργο υιοθετεί μια διεπιστημονική και πολυ-επίπεδη προσέγγιση για την τακτική παρακολούθηση του ζωϊκου κεφαλαίου και αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα και την παραγωγικότητα των βοσκήσιμων γαιών. Ειδικότερα, βασίζεται στην ενσωμάτωση δορυφορικών (Sentinel 1 και 2) και επίγειων συστημάτων τηλεπισκόπησης (UAV, πολυ-φασματικοί και LiDAR αισθητήρες), καθώς και τις συνέργειές τους που θα αναπτυχθούν περαιτέρω (σύζευξη δεδομένων). Τα παραγόμενα δεδομένα, κάνοντας χρήση αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών συνδυάζονται για τη δημιουργία γεωχωρικών προϊόντων υψηλής ευκρίνειας (βελτιωμένα χωρικά χαρακτηριστικά και ακρίβεια) τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών (πχ. υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα, διαχειρστικά σχέδια βόσκησης). Παράλληλα, αξιόπιστοι, προσιτοί και χαμηλής ισχύος αισθητήρες (Sigfox και ΝΒ-ΙοΤ) υποστηρίζουν υπηρεσίες κτηνοτροφίας ακριβείας. Το έργο απευθύνεται και συνεργάζεται με κοινότητες χρηστών (μονάδες εκτροφής, μεταποιητές κρέατος) οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς αποδέκτες των προτεινόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία τριών υπηρεσιών:

  • Υψηλής ευκρίνειας χαρτογράφηση, ταξινόμηση και παρακολούθηση των βοσκήσιμων γαιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση, και προστασία σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς
  • Επιχειρησιακή παρακολούθηση για τον προσδιορισμό της βοσκήσιμης ύλης και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης και μοντέλων διαχείρισης των λιβαδικών-γεωργικών εκτάσεων (πχ. λίπανση) με σκοπό την αύξηση της βοσκοϊκανότητας και της βοσκοφόρτωσης
  • Εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος ποιοτικής κατάταξης και πιστοποίησης των σφάγιων ζώων, πλήρως ενοποιημένο με τα προαναφερθέντα εργαλεία, που θα αξιολογεί την ποιότητα του κρέατος με βάση χαρακτηριστικά που πιστοποιούν τη μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητα του συστήματος εκτροφή.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00866).
e-graze project © 2021 All Rights Reserved

Στοιχεία Επικοινωνίας

agroKAT – ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου 107,
Ελασσόνα, 40200
info@agrokat.gr

to top