Η ιδεα
Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας του κλάδου στην Ελλάδα

Το e-graze είναι μια «εργαλειοθήκη» για τη βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων και την υποστήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας, συνδυάζοντας διάφορα τεχνολογικά ρεύματα για την παροχή χρήσιμων και πρακτικών πληροφοριών σε κτηνοτρόφους, γεωπόνους και φορείς λήψης αποφάσεων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), σε συνολικό προϋπολογισμό €557.880.

Τα εργαλεία

Icon

Συστήματα τηλεπισκόπησης

Οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης (Sentinel, LiDAR) που αξιοποιεί το e-graze επιτρέπουν στον τομέα της γεωργικής και περιβαλλοντικής συμβουλευτικής να βελτιώσει την ακρίβεια των παραγόμενων θεματικών χαρτών, μειώνοντας τον αριθμό των επιτόπιων επισκέψεων για επαλήθευση, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες. 
Icon

Εφαρμογές διαχείρισης βοειδών

To e-graze αξιοποιεί έξυπνα κολλάρα για την παρακολούθηση και διαχείριση των ζώων (κινητικότητα, θερμοκρασία κα.). Τα στοιχεία παρέχονται μέσω ειδικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, όπου δίνεται, παράλληλα, πρόσβαση σε χάρτες με πληροφορίες για την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων και την ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης.
Icon

Τεχνητή νοημοσύνη

Η εφαρμογή έξυπνων αλγορίθμων ταξινόμησης (CNN, RNN), επιτρέπει την αυτοματοποιημένη παραγωγή γεωχωρικών προϊόντων (βοσκήσιμη ύλη, υφιστάμενη βοσκοϊκανότητα, εποχικής παραγωγικότητα, ΜΜΖ ανά κατηγορία βλάστησης) υψηλής ανάλυσης (10μ) για τη δημιουργία σχεδίων διαχείρισης των βοσκοτοπικών εκτάσεων και μηχανογραφημένων πλάνων.
Icon

Συστήματα σήμανσης

Οι τεχνολογίες του e-graze συνδυάζονται σε ένα καινοτόμο σύστημα σήμανσης της παραγωγικής αξίας των προϊόντων της εκτατικής κτηνοτροφίας καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν, στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής συμφωνίας για το Κλίμα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00866).
e-graze project © 2021 All Rights Reserved

Στοιχεία Επικοινωνίας

agroKAT – ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου 107,
Ελασσόνα, 40200
info@agrokat.gr

to top