Γεωχωρικές υπηρεσίες

Συνδυάζοντας τα  δορυφορικά δεδομένα του προγράμαμτος Copernicus, καινοτόμα συστήματα τηλεπισκόπησης (τεχνικές τρισδιάστατης σάρωσης, LiDAR) και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης το e-graze προσφέρει υψηλής ευκρίνειας χαρτογράφηση, ταξινόμηση και παρακολούθηση των βοσκήσιμων γαιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση, και προστασία σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Παράλληλα, το e-graze αξιοποιεί σύγχρονες υποδομές διαχείρισης γεω-χωρικών δεδομένων (Data Cube) για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας, στοχεύοντας σε ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης των τελικών προϊόντων.

Αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση αγρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων
  • Επιχειρησιακή παρακολούθηση αγροτικών και περιβαλλοντικών συστημάτων
  • Υποστηρίξη μοντέλων διαχείρισης λιβαδικών-γεωργικών εκτάσεων
  • Μείωση >80% του χρόνου παράδοσης των γεωχωρικών υπηρεσιών
to top