Πιλοτικές δράσεις

Δημιουργία επώνυμου προϊόντος κρέατος

H ζήτηση για ποιοτικό κρέας (εκτατικά παραγόμενο) είναι υψηλή, ωστόσο η εκτατική εκτροφή βοοειδών έχει πενιχρά οικονομικά αποτελέσματα και οι εκμεταλλεύσεις αυτές στηρίζουν τη βιωσιμότητά τους κυρίως σε επιδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στόχος του συγκεκριμένου πιλοτικού είναι η ενίσχυση της δυναμικής των εκτατικών εκτροφών βοοειδών μέσω της υποστήριξής τους με ένα σύστημα ποιοτικής κατάταξης σφάγιων που θα αξιολογεί την ποιότητα του κρέατος. Βάση της σήμανσης θα αποτελούν τα χαρακτηριστικά που πιστοποιούν τη μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητα της εκτατικής κτηνοτροφίας, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βόσκηση σε φυσικούς λειμώνες.

Η ειδική σήμανση του e-graze (QR code) θα κωδικοποιεί όλη την πληροφορία για τη διατροφική αξία των προϊόντων και παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, το e-grαze απευθύνεται και συνεργάζεται με κοινότητες χρηστών (συνεταιρισμούς, μονάδες εκτροφής και μεταποιητές κρέατος) οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς αποδέκτες των προτεινόμενων υπηρεσιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Παραγωγή ειδικής σήμανσης επώνυμου προϊόντος
  • Ανάδειξη και βελτίωση της ποιότητας και της σύνθεσης του κρέατος ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών
  • Βελτίωση της εμπορικότητας και της τιμής πώλησης του παραγόμενου προϊόντος + 20%
  • Βελτίωση των προσόδων μέσω μείωσης του κόστους διατροφής, +15% 
  • Συνολική προσπάθεια εργασίας,  μέσω υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων παρακολούθησης (ΙοΤ, mobile apps) -15%

Γεωχωρικές υπηρεσίες βιώσιμης ενίσχυσης της λιβαδοκτηνοτροφικής δραστηριότητας

Η ορθολογική διαχείριση των Ελληνικών βοσκοτόπων αποτελεί κομβικό παράγοντα για την αειφόρο κάρπωση προς όφελος της ανάπτυξης των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Τα βοσκοόπια της χώρας μας καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας έχοντας σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

H προτεινόμενη πιλοτική δράση ενσωματώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ως προς την καταγραφή και την ορθολογική διαχείριση του συγκεκριμένου φυσικού πόρου (Ν. 4351/2014). Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στην εκτατική κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα μικρός (<20%) σε σύγκριση με τη γεωργία, η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην παροχή μιας καινοτόμου υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας και ευρείας εφαρμογής για τον κτηνοτροφικό τομέα.

Το e-graze αξιοποιεί πλήρως τα οφέλη του Eυρωπαϊκού προγράμματος Copernicus (Sentinel-1 και Sentinel-2), ένω εισάγει καινοτόμες τεχνικές παρατήρησης Γης (τρισδιάσταση χαρτογράφηση, LiDAR) για τη βελτίωση της ανάλυσης των τελικών προϊόντων. Η επεξεργασία των προϊόντων γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω της υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (Data Cube) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου. Το Data Cube ενσωματώνει πλήθος αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για  την παραγωγή των τελικών χαρτών με ααυτοματοποιημένο τρόπο.

Οι υπηρεσίες που θα προκύψουν απευθύνονται σε κτηνοτρόφους οι οποίοι, με βάση το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, είναι επιφορτισμένοι με την ορθή και ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε διαχειριστές / λήπτες αποφάσεων (Περιφέρειες, Δήμους) οι οποίοι έχουν την ευθύνη της καταγραφής, παρακολούθησης, διατήρησης, διαχείρισης και διάθεσης των βοσκήσιμων γαιών και σε γεωτεχνικούς που θα υποστηρίξουν τα σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Η πιλοτική δράση θα πραγματοποιηθεί σε (ορεινές/ημιορεινές/ πεδινές) περιοχές του εθνικού πάρκου Βόλβης Κορώνειας, οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις βοσκήσιμες γαίες που ανατπύσσονται στην περιοχή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Αυτοματοποιημένη παραγωγή χαρτών και πληροφοριών (βοσκήσιμη ύλη, υφιστάμενη βοσκοικανότητα, εποχικής παραγωγικότητα, ΜΜΖ ανά κατηγορία βλάστησης).
  • Υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών και σύνδεση με τη βοσκοφόρτωση στην πιλοτική έκταση
  • Δημιουργία υποστηρικτικών λειτουργιών διαχείρισης βοσκοτόπων με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία 
LiDAR-Trees-Image-from-UAV-1024x556
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00866).
e-graze project © 2021 All Rights Reserved

Στοιχεία Επικοινωνίας

agroKAT – ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου 107,
Ελασσόνα, 40200
info@agrokat.gr

to top