Σκοπός είναι η αναγνώριση, ανάλυση και ιεράρχηση των αναγκών των τελικών χρηστών ώστε να μεταφραστούν οι εν λόγω απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές για την υποστήριξη ενός καινοτόμου συστήματος καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών.

Στόχος της ΕΕ5 είναι η ανάπτυξη μια στρατηγικής εκμετάλλευσης για την εμπορευματοποίηση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και ωφελειών του έργου.

Η ΕΕ4 στοχεύει σε δοκιμή και αξιολόγηση των υπηρεσιών σε δύο πιλοτικές περιοχές (Βόλβη και Σέρρες) αντιπροσωπευτικές των προκλήσεων του κτηνοτροφικού κλάδου.

Η ΕΕ3 καθορίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος και το πλαίσιο αυτοματοποίησης και ολοκλήρωσης για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν για την υποστήριξη της ευφυούς κτηνοτροφίας, της υποστηρίξης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και της σήμανσης των προϊόντων.

H EE2 αξιοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης, δεδομένα δορυφορικής (Copernicus DIAS) και εναέριας τηλεπισκόπησης και αισθητήρων καταγραφής της θέσης (GNSS) για να δημιουργήσει υπηρεσίες που περιγράφουν την κατάσταση των φυσικών συστημάτων βόσκησης συνεισφέρουν στην ιχνηλασιμότητα του τελικού προϊόντος.

Προβλέπεται η διεύρυνση του εμπορικού περιβάλλοντος μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις.

to top